W dniu 30.11.2015 roku Wykonawca firma HUSAR S.A. z Włocławka zakończyła realizację zadania pn. „Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Sępólno Krajeńskie – Etap I i II”.

W dniu 30.11.2015 roku Wykonawca firma HUSAR S.A. z Włocławka zakończyła realizację zadania pn. „Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Sępólno Krajeńskie – Etap I i II”.

W dniu 30.11.2015 roku Wykonawca firma HUSAR S.A. z Włocławka zakończyła realizację zadania pn. „Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Sępólno Krajeńskie – Etap I i II”.

Etap I rozbudowy obejmował:

 • modernizację stacji odbioru i kontroli ścieków dowożonych
 • budowę przepompowni głównej ścieków surowych
 • modernizację istniejącego budynku przepompowni
 • budowę oczyszczalni mechanicznej z zastosowaniem zblokowanego urządzenia
 • likwidację separatora
 • wymianę i wykonanie nowych sieci kanalizacyjnych

Etap II rozbudowy obejmował:

 • budowę stacji dmuchaw
 • budowę zbiornika retencyjnego
 • budowę bloku rozdziału i pomiarów ścieków
 • budowę reaktora biologicznego wielokomorowego
 • budowę osadników wtórnych
 • budowę przepompowni osadu
 • budowę przepompowni ścieków oczyszczonych
 • budowę komory stabilizacji osadu
 • wymianę i wykonanie nowych sieci grawitacyjnych
 • rozbudowę niezbędnych sieci między obiektowych
 • rozbudowę systemu automatyki i sterowania
 • wyposażenie w automatykę i sterowanie oczyszczalni

Przepustowość oczyszczalni po modernizacji wynosi:

Qdśr– przepływ średni dobowy          2113m3/d

Qdmax – przepływ maksymalny dobowy        2960m3/d

 

Celem rozbudowy oczyszczalni ścieków było:

 • Zwiększenie przepustowości oczyszczalni do 19500RLM
 • Oczyszczanie ścieków komunalnych o wysokim ładunku zanieczyszczeń
 • Utrzymanie jakości ścieków oczyszczonych na poziomie wymaganym w obowiązujących rozporządzeniach
 • Unowocześnienie procesu oczyszczania
 • Wyposażenie oczyszczalni w bardziej efektywne i mniej energochłonne urządzenia
 • Wyposażenie oczyszczalni w urządzenia pomiarowe.

Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Krajeńskim PINB.4321.50.2015 z dnia 15 grudnia 2015r. Spółka uzyskała pozwolenie na użytkowanie.

Przeprowadzone badania ścieków potwierdzają założenia projektowe.

 

W dniu 31.07.2015r Zakład otrzymał zgodę na rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu o zadanie pn. „ Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiorników retencyjnych, siecią wodociągową, kanalizacyjną, elektroenergetyczną oraz przyłączem ciepłowniczym w Sępólnie Krajeńskim”.

Rozszerzenie projektu obejmowało:

 • Demontaż istniejącego układu technologicznego
 • Rozbudowę budynku o pieszczenie hali technologicznej
 • Roboty remontowe istniejącej części budynku w zakresie wymiany stolarki okiennej, naprawy pokrycia dachu, wykonania nowej elewacji budynku i nowego orynnowania, wykonania wykładzin z płytek gresowych wewnątrz budynku, robót malarskich i plotkarskich, wymiany instalacji elektrycznych ogólnych i technologicznych, wymiany instalacji wodociągowo- kanalizacyjnej, montażu nowego układu ogrzewania i kompaktowego wymiennika ciepła
 • Montaż nowego układu technologicznego uzdatniania wody
 • Montaż nowego układu dezynfekcji wody
 • Montaż nowego układu pompowania wody
 • Budowa dwóch zbiorników retencyjnych o pojemności 300m3 każdy wraz z rurociągami przesyłowymi oraz wymiana pomp głębinowych
 • Budowa nowego przyłącza ciepłowniczego
 • Wykonanie nowych przewodów energetycznych zasilająco-sterujących zewnętrznych
 • Wymiana ogrodzenia działki
 • Modernizacja odstojnika wód popłucznych oraz zbiornika bezodpływowego
 • Budowa wewnętrznych dróg komunikacyjnych.

Urządzenia zaprojektowano do wydajności:

Qh – przepływ godzinowy – 180m3/h

Decyzją PowiatowegoInspektora Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Krajeńskim PINB.4321.55.2015 z dnia 30 grudnia 2015r. Spółka uzyskała pozwolenie na użytkowanie.

Przeprowadzone badania potwierdzają zdatność wody do użytkowania.

Całkowita wartość inwestycji to 26 426 036,65 PLN z czego 12 692 168,64 PLN stanowi dofinansowanie z Funduszu Spójności, 7 668 711,57PLN pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz 1 030 400,00PLN dopłaty z Gminy Sępólno Krajeńskie.

 

Sprawozdania i decyzje:

Pliki do pobrania:

Badania wody

Decyzja – pozwolenie na użytkowanie SUW

OCZYSZCZALNIA – DECYZJA – POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE

WYNIKI BADAŃ ŚCIEKI